afb.

N O N   F I C T I E   ‘B L O E I E N   O P   D O O D   H O U T ’

D R I E V R O U W E N   E N   V I E R   M A N N E N   O V E R   H U N
L E V E N S F I LO S O F I E , H U N   O N T H E C H T I N G,
D E   V E R W O N D E R I N G   E N   D E   E S S E N T I E.
WAARIN DE BIOGRAFIE VAN ELLY VAN DEN HOUT IS OPGENOMEN.

De queeste naar de ‘essentie van het leven’, het resultaat dat je mee terugneemt
als vrucht van het aardse bestaan, wordt op verschillende wijze door de auteurs
beleefd en doorleefd. Sommigen ervaren de lichtheid van ‘t zijn en hun ervaringen
als hardvochtig. Anderen kennen een strijd die snijdt in het diepst van de ziel,
maar blijven het leven zien als een streven naar vrede.

F e r n a n d o M i g u e l F e r n à n d e z ,
psycholoog en integratie deskundige, gebruikt het filmische drama als metafoor,
waardoor hij ogenschijnlijk objectief de strijd kan aangaan met de integratie-
problematiek.

W i l m a G r o t h o l t ,
gastvrouw en oud TV-presentatrice, betitelt zichzelf als medereiziger.
Voor haar heeft het leven veel onverwachte wendingen, die zij als bijrijder mag
mee ervaren.

E l s B o v e n l a n d e r ,
oud-directeur omroeporganisatie en moeder, herkent haar gelukspunt in de
dienstbaarheid hetgeen zij ervaart als een vorm van geluk dat zij associeert met
haar vroege levensjaren.

R o b P o l l ,
zeezeiler en non-conformist, kent naast zijn woelige baren ook de stilte van het
element water. Een realistische vorm van emotie tussen de natuurelementen die
hij trotseert.

W i l l e m v a n d e r S a l m ,
bouwkundig ontwerper en hobbyboer, wist de confronterende jeugd om te buigen
tot levensgeluk. De elementaire contrasten blijken een drijfveer in zijn leven te zijn.

E l l y v a n d e n H o u t ,
beeldend kunstenaar, ervaart dat zonder liefde, het leven lijden wordt.
Het proces van polijsten van haar innerlijke kristal geeft haar leven transparantie.

M a r t i n J . S . v a n S c h a i k ,
communicatie consultant en docent, herkent de essentie in de bewustheid der
dingen en ziet het dragen van consequenties als een proeve voor ieder die eigentijds
wil zijn.

paperback boek: ‘Bloeien op dood hout’
auteur: o.a. Elly van den Hout e.a.
150 pagina’s
7 zwart-wit illustraties
ISBN 978.94.02188.77.6
prijs: € 18,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Bloeien op dood Hout'afb.

K U N ST B O E K  ‘A A N R A K I N G ’


E E N  OV E R Z I C H T  VA N  1 0  J A A R  R U I M T E L I J K  W E R K
VA N  B E E L D E N D  K U N S T E N A A R  E L L Y  VA N  D E N  H O U T
1 9 9 9 - 2 0 1 0

Dit boek laat een totaal overzichtover een periode van 10 jaar
zien van drie dimentionaal werk van Beeldend kunstenaar Elly van den
Hout. Voorzien van grote full color illustraties, bevat het boek tevens een
weerslag van de prijswinnnende scriptie waarin zij haar grote voorbeelden
van beeldend kunstenaars onder de aandacht brengt en haar visie op
autonoom werk beschrijft.
Elly van den Hout, geboren te Zwijndrecht in 1955, studeerde op latere
leeftijd af aan de Academie voor Beeldende kunst ‘Constantijn Huygens’ in
Kampen (nu Artez Zwolle). Zij koos autonome beeldende kunst richting
beeldhouwen als haar afstudeerrichting.

Van den Hout is een creator van ideeën met verdieping, ingegeven door
haar filosofische achtergrond, aanraakbaar gemaakt door haar gevoel voor
materiaal. Kenmerkend voor haar werk is de diversiteit van vorm, beeldtaal,
kleur en materiaal. Zij weigert een weg in te slaan die voor haar bekend is.
Zij zoekt naar nieuwe impulsen en invalshoeken en laat zich leiden door de
ruimte waarvoor het kunstwerk is bedoeld. Zelfs haar vrije autonome werk
dat voor een eenmalige expositie wordt ontwikkeld, is afgestemd op de
ruimte die men haar biedt. Ruimte en thema zijn mede aspecten tot inspiratie
om het materiaal te bepalen.

Citaat:
“Voor mij is aanraking een elementair gegeven gebleken. Dit is ook terug te
vinden in mijn werk, in mijn leven en omgang met anderen. Deze sporen van
leven zijn met name de ingang geweest die mijn werk tot vorm hebben
gebracht.
De aanraking is in het vroegste stadium van wording, in feite het eerste wat
wij als mens gewaarworden. Dat begint al in de buik van de moeder. Het
kleine mensje wordt dan al omgeven door warmte en vocht. Zijn eigen grens
wordt daarmee, zij het onbewust, gevoeld.
De zintuigen zijn de tentakeltjes naar de materie om hem heen. Zo is het
gevoel, het gehoor en het licht elementair voor de kennismaking met de wereld
om hem heen. De periode van 0-18 maanden ontwikkelt zich als zuiver reflexief:
als je zijn handje aanraakt sluiten de vingertjes zich. Later ontstaat een
gerichter grijpen dat oog/handcoördinatie vereist.
De belangrijkste cognitieve taak van het kind in deze fase is om onderscheid te
kunnen maken tussen zichzelf en de omgeving. De kleine mens drijft als het
ware op de waarneming van de zintuigen, waarbij de aanraking vooral de rol
heeft voor het veilig voelen en contact krijgen met de omgeving en anderen.
Aanvankelijk beleeft het kind zichzelf en de omgeving als een eenheid.
De tastzin is het meest uitgebreide zintuig; voelen (met je vel) kun je over het
hele lichaam. Met de tast kun je voelen wat heel dichtbij is. Een baby voelt
zijn moeder of vader dus als zij hem tegen zich aanhouden. Als je zelf wordt
aangeraakt, voel je je eigen buitenkant; voor een baby is dat net zo. Een pas
geboren baby is uitermate gevoelig voor aanraking. Als hij wordt aangeraakt,
geeft dat de baby het sterkst het gevoel dat hij een individu is.”

Hardcover boek: ‘Aanraking’
samenstelling Martin J.S. van Schaik
63 pagina’s
29 zwart-wit illustraties/foto’s
25 full color illustraties/foto’s
ISBN 978.90.79427.01.7
prijs: € 34,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Aanraking'


afb.

P R O J E C T B O E K  ‘W E N S O B J E C T   V O O R   V R E D E ’

E E N  P R O J E C T  I N  B E E L D V A N  E E N  M O N U M E N T  I N  D E
OP E N B A R E   R U I M T E  (L I N N A E U SS T R A A T, A M S T E R D A M)


Het maken van een boek rond het technische proces van een kunstwerk voor de openbare
ruimte kan zich niet uitsluitend beperken tot de fabricage of uitvoering. Creatieve impulsen,
associaties en imaginaties gaan veelal vooraf aan dat technische proces.
Ongrijpbare wendingen in gedachten en gevoelens gedurende de interactie tussen twee
beeldend kunstenaars zijn nauwelijks in beeld te vatten maar behoren wel degelijk tot het
technische proces. De kruisbestuiving die plaats heeft tussen kunstenaars en constructeur
is eveneens een bron van inspiratie geweest.
Niet in de laatste plaats was het contact met de wijk- en buurtbewoners voor zowel
Van den Hout als voor Scheper aanleiding te geloven in een object, een kunstwerk,
dat haar werk zou kunnen doen op een wijze zoals de Muiderkerkgemeente dit zou hebben bedoeld.
Terugkijkend op het gehele proces is de samenwerking van de kunstenaars een verdieping
geweest van het begrip vrede. Beiden zijn er dan ook van overtuigd dat een kunstwerk met een
dergelijke positieve insteek uitsluitend door samenwerking tot stand kon komen en derhalve
de synergetische werking ervan bewijst.

De roep vanuit de buurten rond de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost en met name ook
vanuit de Muiderkerk-gemeente om een plek te creëren waar mensen gedachten over vrede,
vrijheid en samenleven kenbaar kunnen maken, was aanleiding tot het  ‘Wensplein voor Vrede’.
Een plein met een symbolisch kunstwerk, dat multifunctioneel in de openbare ruimte aanwezig is.
Een plein waar mensen uit alle lagen van de bevolking hun gedachten over vrede, vrijheid en
samenleven terug moeten kunnen vinden. Als openbare ruimte is gekozen voor het plein van
de Muiderkerk aan de Linnaeus-straat.
Een centrale en respectvolle plaats die voor iedereen uit de buurt herkenbaar is.
Confrontatie met spanningen en slecht nieuws maakt het juist dáár zinvol en heilzaam
een plek te maken waar je mag spreken over vrede, vrijheid en samenleven.

In oktober 2004 kreeg Trinette Scheper het verzoek van de Muiderkerk-gemeente uit Amsterdam,
mee te denken met dit project dat uiteindelijk diende uit te groeien tot het ‘Wensplein voor Vrede’.
Dat een herkenbaar object de vertaling zou zijn van de behoefte uit de wijk/buurt leek evident.
Scheper, als beeldend kunstenaar actief op het platte vlak benaderde Elly van den Hout,
ruimtelijk beeldend kunstenaar, om gezamenlijk tot een al omvattend idee te komen. Een concept
dat zowel voor de Muiderkerk-gemeente als de wijk- en buurtbewoners een blijvend en steeds
terugkerend symbolische functie zou kunnen hebben.

Dit boek beschrijft het technische proces van concept tot nazorg. Tevens treft u drie interviews aan.
Een interview met Trinette Scheper, deskundig op het platte vlak, een interview met Elly van den hout,
haar kwaliteiten liggen op het gebied van drie-dimentionale vormgeving en een interview
met Ton Lommers van Segne d’Arte, constructeur en specialist in samenwerking met professioneel
werkend kunstenaars. Alle drie de interviews geven een inkijk in de werkwijze, specialisatie
en achtergronden van de betreffende ‘hoekstenen’.
Ook aan het gietproces, het zeefdrukproces, de betrokkenheid van de wijk en de buurten,
de funderingswerkzaamheden en het grondverzet is ruime aandacht besteed.
Na overhandiging van dit projectboek aan Roelof Offereins, directeur van het CBK-Drenthe,
waardeerde hij dit boek als een uniek document in de kunstwereld dat een zeer gedetailleerde en
complete weerslag geeft van alle werkzaamheden.

Hardcover projectboek: ‘Wensobject voor Vrede’
samenstelling Martin J.S. van Schaik
96 pagina’s, 20 zwart-wit illustraties/foto’s 294 full color illustraties/foto’s
ISBN 978.90.79427.02.4
prijs: € 52,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Wensobject voor Vrede'

 

afb.

K U N ST B O E K  ‘E E N   G E T U I G E   V A N   L E V E N ’

P R I J S W I N N E N D E  S C R I P T I E
VA N  B E E L D E N D  K U N S T E N A A R  E L L Y  VA N  D E N  H O U T

Hoe basic is aanraking?
Wat houdt aanraking in?
Waarom willen wij de dingen beetpakken?
Wat raakt ons en brengt ons in beweging?
Wie doen aan aanraking?
Waar raakt men aan?
Waarom willen wij (aan)geraakt worden?

Veel vragen rondom een thema als aanraking.
Reden voor mij om deze zoektocht naar antwoorden aan te gaan en met name toe te spitsen op de beeldende kunst.
Voor mij is aanraking een elementair gegeven gebleken.
Dit is ook terug te vinden in mijn werk, in mijn leven en omgang met anderen.
Deze sporen van leven zijn met name de ingang geweest die mijn werk tot vorm hebben gebracht.
Aanraking is een getuige van het leven zelf.


Hardcover boek: ‘Een getuige van leven’
auteur: Elly van den Hout
54 pagina’s
6 zwart-wit illustraties/foto’s
14 full color illustraties/foto’s
ISBN 978.90.79427.04.8
prijs: € 25,50 incl. btw

Klik hier voor bestellen: Boek 'Een getuige van leven'uitverkocht!